OPĆI UVJETI PUTOVANJA BAN TOURS d.o.o.

Opće odredbe

Općim uvjetima putovanja uređuju se međusobni odnosi između turističke agencije Ban Tours  d.o.o.  iz Zagreba,  OIB:  91025164621  (u daljnjem  tekstu:  Ban Tours), kao organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja, odnosno osobe koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu: putnik).

Ovi opći uvjeti putovanja nadopunjuju posebne odredbe ugovora između Ban Toursa i putnika,  njegov  su sastavni  dio,  te obvezuju  ugovaratelje.  U slučaju  neslaganja općih uvjeta putovanja s odredbama međusobno sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja, vrijede i primjenjuju se posebne odredbe ugovora.

Izrazi  koji  se koriste  u ovim  Općim  uvjetima  putovanja,  a imaju  rodno  značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Aranžman

Sadržaj

Ban Tours objavljuje program putovanja za svako putovanje koje organizira. Program putovanja  sadrži  glavna  obilježja  usluga  putovanja  (odredište,  plan  putovanja  i razdoblje  boravka, broj noćenja ukoliko je uključen smještaj itd.), ukupnu cijenu i načine plaćanja, opće informacije o uvjetima u vezi s putovnicama i vizama, te ostale podatke od značaja za putovanje.

Sadržaj aranžmana obuhvaća sve informacije i usluge navedene u programu putovanja, kao i cijenu aranžmana.  Ban Tours će ostvariti sadržaj aranžmana  u potpunosti,  na opisani  način,  u navedenim  rokovima  i prema  ugovorenoj  cijeni,  osim  u slučaju situacije koja je izvan kontrole Ban Toursa i čije se posljedice ne bi mogle izbjeći ni uz poduzimanje svih razumnih mjera (u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti).

Ban Tours zadržava pravo izmjene dijela programa ukoliko nastupe izvanredne okolnosti,  pri čemu  se ugovoreni  smještaj  može  se zamijeniti  samo  smještajem  u objektu jednake ili više kategorije. Razliku u cijeni smještaja snosi Ban Tours.

Kategorizacija i usluge

Ponuđeni  smještajni  i drugi objekti (npr. ugostiteljski),  prijevozna  sredstva i slično opisuju se isključivo prema službenoj kategorizaciji nadležne turističke organizacije, u trenutku objave programa putovanja.

Ban Tours ističe kako se službena kategorizacija, standardi smještaja i prehrane, razina usluge i sl. razlikuje od lokacije do lokacije, a napose od države do države. Ban Tours će pružiti putniku sve relevantne informacije kojima raspolaže, a koje se odnose na kategorizaciju i usluge.

Prtljaga

Putnik  ima  pravo  na  besplatan  prijevoz  prtljage  do  određene  težine  ili  količine, sukladno pravilima i tarifi prijevoznika, osim kada je riječ o djeci do 2 godine starosti. Ban Tours  će pravovremeno  pružiti  putniku  sve potrebne  informacije  o prijevozu prtljage. Putnik će pravovremeno  obavijestiti Ban Tours ukoliko putuje s posebnom prtljagom van standardnih gabarita ili životinjama.  Ban Tours će poduzeti potrebne korake  kako  bi omogućio  putniku  putovanje  s posebnom  prtljagom,  ali ne jamči ispunjenje takvog zahtjeva, niti odgovara za njegovo izvršenje.

Putnik je dužan brinuti se o svojoj prtljazi te ostalim stvarima, vrijednostima i dokumentima čitavo vrijeme putovanja.

U zrakoplovnom prijevozu, putnik može doplatiti višak težine odnosno količine prema važećim  pravilima  i tarifi prijevoznika.  Ban  Tours  nije  odgovoran  za  eventualno izgubljenu ili oštećenu prtljagu.

U slučaju gubitka prtljage, putnik se obraća prijevozniku ili hotelu, odnosno pružatelju usluge za vrijeme koje je prtljaga izgubljena. U zrakoplovnom  prijevozu za gubitak prtljage odgovara isključivo zrakoplovni prijevoznik, sukladno međunarodnim propisima koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu, putnik ispunjava PIR obrazac zrakoplovnog prijevoznika te jedan primjerak predaje predstavniku prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi, a jedan primjerak zadržava za sebe. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik se obraća predstavniku hotela u kojem je prtljaga izgubljena ili drugoj ovlaštenoj osobi.

Smještaj

Raspored  smještaja  u sobama,  apartmanima  ili drugim  smještajnim  jedinicama  (u daljnjem tekstu: soba) određuje recepcija smještajnog objekta u kojem putnik boravi. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio točno određenu sobu, odnosno sobu posebnih dimenzija  ili drugih  značajki,  prihvatit  će bilo koju službeno  registriranu  sobu za smještaj u pojedinom smještajnom objektu, odnosno destinaciji opisanoj u programu putovanja.

Smještaj se vrši na način i u vrijeme navedeno u programu putovanja. Ukoliko ništa nije navedeno, smještaj u sobu se vrši nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a soba se napušta najkasnije do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. U suprotnom putnik je odgovoran za eventualno nastale dodatne troškove.

Ukoliko  putnik  želi  doći  u  ugovoreni  smještajni  objekt  nakon  20  sati,  a  takav dolazak  nije  u skladu  s programom  putovanja,  dužan  je o tome  obavijestiti  Ban Tours, najkasnije 24 sata prije polaska na put. Ban Tours će poduzeti sve potrebne korake  kako  bi  putniku  omogućio  takav  kasniji  dolazak,  ukoliko  je  to  moguće. Jednako tako, Ban Tours će pokušati udovoljiti  svim dodatnim  zahtjevima  putnika u pogledu smještaja (razina komfora, položaj sobe, pogled, kat i sl.) ukoliko na taj način ne ometa uredno izvršenje programa putovanja, pri čemu ne jamči za ostvarenje takvih zahtjeva, niti odgovara za bilo kakve dodatne troškove koji mogu nastati kao posljedica zahtjeva putnika.

Cijena

Cijena aranžmana odnosi se na sve usluge koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana, uključujući  i  poreze,  te  prema  potrebi  i  sve  dodatne  naknade,  pristojbe  i  ostale uključene troškove, odnosno naznaku vrste dodatnih troškova koje će putnik možda morati snositi, ukoliko ih nije moguće razumno izračunati prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja.

Cijena aranžmana ne odnosi se na posebne usluge, koje nisu obuhvaćene sadržajem aranžmana i koje putnik posebno ugovara, odnosno plaća. Ban Tours će informirati putnika  o  posebnim  uslugama  koje  je  u  mogućnosti  ponuditi  i  koje  se  odnose na određeni aranžman. Posebne usluge se, u pravilu, ugovaraju prilikom prijave putovanja i njihova se cijena dodaje cijeni aranžmana.

Cijena aranžmana je izražena u kunama. Cijene usluga u inozemnim valutama koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana ili se posebno ugovaraju prilikom prijave putovanja preračunavaju se u kune prema prodajnom tečaju poslovne banke Ban Toursa, na dan objave programa putovanja, odnosno na dan ugovaranja posebnih usluga.

Posebne  usluge  koje  putnik  zatraži  tijekom  putovanja,  a  koje  je  Ban  Tours  u mogućnosti pružiti, plaćaju se neposredno turističkom pratitelju ili predstavniku Ban Toursa, u valuti zemlje u kojoj se usluge pružaju.  Sve ostale posebne  usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, putnik osobno ugovara s neposrednim pružateljima usluga, te u potpunosti snosi odgovornost za iste.

Ban Tours zadržava pravo izmjene objavljenih  cijena aranžmana  i nakon sklapanja ugovora o organiziranju putovanja u slučaju promjene cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za  usluge  obuhvaćene  ugovorom,  a koje  određuju  treće  osobe  koje  nisu  izravno uključene u izvršenje aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama i sl.) ili promjene deviznih tečajeva koji su relevantni za određeni aranžman.

Povećanje  cijene moguće je najkasnije  20 dana prije početka aranžmana,  pri čemu Ban Tours može, u slučajevima  iz prethodnog stavka, jednostrano i bez suglasnosti putnika povećati cijenu do najviše 5% ukupne cijene aranžmana,  o čemu je dužan obavijestiti putnika pisanim putem. Ukoliko povećanje cijene premašuje 8 % ukupne cijene aranžmana,  putnik može u roku od 7 dana prihvatiti  predloženu  izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid. U slučaju da putnik raskine ugovor o organiziranju  putovanja  Ban  Tours  mu  može  ponuditi  zamjenski  aranžman,  po mogućnosti jednake kvalitete ili u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti uplaćeni novac.

Prijave za putovanje, sklapanje, prijenos i raskid ugovora, te plaćanje

Prijave za putovanje

Prijave za putovanje  vrše se u poslovnicama  Ban Toursa, poslovnicama  ovlaštenih partnera Ban Toursa, putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno drugih sredstava daljinske komunikacije navedenih u programu putovanja.

Ban Tours, odnosno ovlašteni partner Ban Toursa pružiti će, prije sklapanja ugovora, putniku  sve  odgovarajuće  i  relevantne  informacije  na  jasan  i  razumljiv  način,  u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku kad je god to moguće. Tako pružene informacije čine sastavni dio ugovora o organiziranju putovanja i ne mogu se mijenjati, osim ako se ugovorne strane o tome izričito drukčije suglase.

Ban Tours će putnika obavijestiti  o postojanju  i razini rizika putovanja  u određene zemlje,  sukladno  preporukama  i  upozorenjima  Ministarstva  vanjskih  i  europskih poslova Republike Hrvatske. Sklapanjem ugovora o organiziranju putovanja, putnik potvrđuje  da  je upoznat  s eventualnim  rizicima  putovanja  te da  iste  prihvaća  na vlastitu odgovornost.

Sklapanje ugovora

Pri sklapanju ugovora o organiziranju putovanja ili u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora, Ban Tours će putniku dati primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru u papirnatom obliku ili na drugom trajnom nosaču podataka.

Ugovor  se smatra  sklopljenim  nakon što su se ugovorne  strane suglasile  o bitnim sastojcima ugovora, što se potvrđuje vlastoručnim potpisom djelatnika ili ovlaštenog predstavnika Ban Toursa i putnika.

Prilikom  sklapanja   ugovora  putnik  je  dužan  Ban  Toursu  pružiti  sve  potrebne podatke,  uključujući  i osobne  podatke,  te pravovremeno  dostaviti  ili predočiti  svu dokumentaciju koja je od značaja za određeno putovanje, odnosno aranžman. Putnik odgovara za ispravnost i valjanost podataka, odnosno dokumentacije, te prihvaća sve ugovorene obveze, kao i eventualne posljedice koje mogu nastati na temelju zakona.

Prijenos ugovora

Posebni uvjeti za produkt skijanje

Ban tours nastupa kao posrednik u prodaji usluga ski škola, ski karata i sličnih usluga na pojedinim skijalištima. U slučaju bolesti, nevremena, gubitka ski karte, nemogućnosti održavanja škole skijanja uvjetovane vremenskim uvjetima i opasnošću za polaznike, ranijeg napuštanja poduke u ski školi, najma i kvalitete ski opreme i sličnih specifičnih okolnosti, vrijede uvjeti prižitelja usluge. Putnik je dužan obratiti se pružitelju usluge (žičari, servisu najma opreme i sl.). Svi polaznici škole skijanja, pristupaju istoj na vlastitu odgovornost. Ban tours preporučuje uplatu zdravstvenog osiguranja s dodatkom za bavljenje sportom tijekom putovanja, te policu osiguranja od rizika otkaza putovanja.

Prije  početka  aranžmana  putnik  može  prenijeti  ugovor  o  organiziranju  putovanja na osobu koja ispunjava  sve uvjete koji se primjenjuju  na taj ugovor,  ako o tome najkasnije 14 dana prije početka aranžmana pisanim putem obavijesti Ban Tours.

Putnik,  kao  prenositelj  i  primatelj  ugovora  o  putovanju  solidarno  odgovaraju  za plaćanje iznosa ukupne cijene, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz takvog prijenosa ugovora. Ban Tours će obavijestiti putnika o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, te mu pružiti odgovarajuće dokaze za sve takve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove.

Raskid ugovora

Putnik može raskinuti ugovor o organiziranju  putovanja u bilo kojem trenutku prije početka aranžmana, slanjem pisane obavijesti. Ukoliko ugovorom nije utvrđeno drugačije, Ban Tours će od putnika koji raskine ugovor naplatiti standardnu naknadu za raskid ugovora, koja se temelji na razdoblju između trenutka zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora i početka aranžmana, kako slijedi:

  • do 60 dana prije početka aranžmana – 10% cijene aranžmana, a najmanje 150 kn,
  • od 59 do 30 dana prije početka aranžmana – 20% cijene aranžmana,
  • od 29 do 22 dana prije početka aranžmana – 50% cijene aranžmana,
  • od 21 do 15 dana prije početka aranžmana – 60% cijene aranžmana,
  • od 14 do 8 dana prije početka aranžmana – 80% cijene aranžmana,
  • od 7 do 0 dana prije i nakon početka aranžmana – 100% cijene aranžmana.

U slučaju kada su stvarni troškovi Ban Toursa viši od navedenih iznosa standardne naknade za raskid, uključujući i situaciju kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenog iznosa standardne naknade, Ban Tours će naplatiti naknadu za raskid ugovora u visini ukupne cijene ugovorenog aranžmana, umanjenoj za eventualni iznos uštede troškova Ban Toursa. Na zahtjev putnika, Ban Tours će obrazložiti iznos tako određene naknade za raskid ugovora.

Ban Tours može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u programu putovanja. Ban Tours će obavijestiti putnika o raskidu ugovora, u pravilu pisanim putem, ne kasnije od:

  • 20 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju više od 6 dana,
  • 7 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana,
  • 48 sati prije početka aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana.

Ban Tours može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako ga u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Ukoliko u programu putovanja nije navedeno drugačije, prilikom sklapanja ugovora o organiziranju putovanja putnik uplaćuje kaparu u visini 30% ukupne cijene aranžmana (uključujući i ugovorene posebne usluge). Ukupna cijena aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka aranžmana, pri čemu se uplaćena kapara uračunava u ispunjenje obveze. Ukoliko putnik ne uplati ukupnu cijenu aranžmana u navedenom roku, smatra se da je odgovoran za neispunjenje ugovora.

Međusobna prava i obveze

Ban Tours

Ban Tours se brine za izvršenje  ugovorenih  usluga kao i prilikom  izbora partnera. odnosno izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika.  Ban Tours brine i štiti interese i prava putnika, vodeći se dobrim običajima  i međunarodnim  standardima u pružanju turističkih usluga, primjenjujući  primjere dobre prakse i savjetujući se s putnikom, kada je to potrebno i od interesa putnika.

Ban  Tours  će  putniku  pružiti  sve  ugovorene  usluge,  odnosno  ostvariti  sadržaj aranžmana u potpunosti, na opisani način, u navedenim rokovima i prema ugovorenoj cijeni, te odgovara za njihovo izvršenje, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Ako veći dio usluga nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o organiziranju putovanja, Ban Tours može ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika.

Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak  putnika  u  skladu  s  ugovorom  o  organiziranju  putovanja,  Ban  Tours  će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja.

Ukoliko  se putnik  nađe  u objektivnim  teškoćama,  Ban Tours  će mu u najkraćem mogućem roku pružiti primjerenu pomoć u vidu pravovremenih i točnih informacija o zdravstvenim  službama, konzularnoj  pomoći i nadležnim tijelima lokalne uprave. Nadalje, Ban Tours će pružiti pomoć putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije ili pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ban Tours zadržava pravo naplate stvarnih troškova pružanja pomoći, ukoliko je putnik prouzročio  navedenu teškoću namjerno ili nepažnjom.

Ban Tours čuva sve podatke putnika, uključujući i njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, imena suputnika i sl. kao poslovnu tajnu, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na traženje ovlaštene službene osobe.

Putnik

Putnik  je dužan  posjedovati  valjane  putne  isprave,  uključujući  i vize,  medicinsku dokumentaciju, pisma namjere ili druge dokumente koji su nužni za ostvarenje putovanja na određenu lokaciju. Ban Tours će pravovremeno obavijestiti sve putnike o potrebnim  putnim ispravama  i dokumentima.  Putnik će pri polasku na putovanje predočiti valjanu dokumentaciju   kojom se potvrđuje  plaćanje aranžmana  (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana i sl.), turističkom pratitelju, odnosno predstavniku Ban Toursa.

U slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ili drugih dokumenata tijekom putovanja, sve troškove snosi putnik. Ban Toursa će putniku pružiti svu moguću pomoć, ukoliko pružanje pomoći ne utječe na nesmetano  odvijanje programa, odnosno ugovorenog putovanja.

Na izričito traženje putnika, Ban Tours može posredovati u postupku ishođenja vize, uz naplatu odgovarajuće naknade. Izdavanje viza ovisi isključivo o zemlji čiji je vizni režim u pitanju. Ban Tours ne jamči, niti odgovara, za ishođenje   viza odnosno za odbijanje  zahtjeva  za vizom.  Putnik  preuzima  odgovornost  za sve posljedice  koje mogu nastati u postupku ishođenja viza, osim u slučaju izvanrednih  okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Kada je putnik, sukladno propisima i obavijestima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), dužan cijepiti se ili obaviti neku drugu radnju, te posjedovati valjane potvrde, odnosno dokumentaciju  o tome, dužan je iste pribaviti pravovremeno  i o vlastitom trošku te ih predočiti na traženje predstavnika Ban Toursa ili nadležnog tijela.

Ukoliko putnik ne posjeduje valjane putne isprave ili mu viza nije odobrena, odnosno nema odgovarajuću medicinsku ili drugu dokumentaciju što za posljedicu ima odustajanje od putovanja ili nemogućnost polaska, sva odgovornost leži na putniku. Isto vrijedi i za nepoštivanje propisa i običaja različitih zemalja. Ban Tours zadržava pravo da od putnika naplati standardnu naknadu za odustanak od ugovora kao i eventualnu  štetu koja može  nastati  zbog nevaljanih  putnih  isprava,  medicinske  ili druge dokumentacije, odnosno takvim ponašanjem putnika.

Putnik  je dužan  poštivati  sve  propise  Republike  Hrvatske,  kao  i drugih  država  u kojima boravi tijekom putovanja, te se pridržavati kućnog reda i pravila ponašanja na svim destinacijama i u svim objektima tijekom putovanja. Putnik će se pridržavati svih naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem,  odnosno predstavnikom  Ban Toursa, kao i surađivati s izvršiteljima usluga tijekom putovanja, u dobroj vjeri.

Ukoliko putnik krši svoje obveze ili zlouporabljava svoja prava, odnosno ometa druge putnike za vrijeme trajanja aranžmana, odgovara Ban Toursu za nastalu štetu.

Osiguranja

Zaštita u slučaju nesolventnosti

Za svaki aranžman koji organizira, Ban Tours osigurava jamčevinu za slučaj nesolventnosti  kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi Europske unije.

U ugovoru o organiziranju putovanja, Ban Tours će obavijestiti putnika o postojanju jamčevine za slučaj nesolventnosti,  te navesti podatke o osiguratelju  uz broj police osiguranja ili bankarske garancije, te druge podatke potrebne za aktiviranje jamčevine.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Ban Tours ima sklopljen  ugovor o osiguranju  od odgovornosti  za štetu koju može prouzročiti  putniku  neispunjenjem,  djelomičnim  ispunjenjem  ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman.

U ugovoru o putovanju, Ban Tours će obavijestiti putnika o postojanju osiguranja od odgovornosti za štetu, te osiguranim rizicima i navesti podatke o osiguratelju uz broj police osiguranja, te druge podatke potrebne za aktiviranje osiguranja i ostvarivanje prava na naknadu štete.

Osiguranja koja se moraju ponuditi putniku

Ban Tours  je dužan  ponuditi  putniku  osiguranje  od posljedica  nesretnog  slučaja  i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme  puta i boravka  u inozemstvu,  osiguranje  za slučaj  otkaza  putovanja  te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće  uvjete  ugovora  o osiguranju.  Ukoliko  putnik  zatraži  sklapanje  ugovora  o osiguranju, Ban Tours isključivo posreduje između putnika i društva za osiguranje.

Preporučena osiguranja

Ban Tours  preporučuje  putniku  da ugovori  osiguranje  od rizika  otkaza  putovanja, napose ako putnik očekuje da bi u budućnosti mogle nastupiti okolnosti zbog kojih bi morao  odustati  od već ugovorenog  putovanja.  Osiguranje  od otkaza  putovanja ugovara se prilikom prijave za putovanje,  te pokriva samo one slučajeve navedene na polici osiguranja.

Ban Tours će bez odgode osigurati putniku svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema društvu za osiguranje, a koja se odnosi na otkazano putovanje.

Rješavanje pritužbi

Putnik može podnijeti pisanu pritužbu u prostorijama  Ban Toursa, pri čemu će Ban Tours pisanim putem potvrditi primitak pritužbe. Nadalje, pisana se pritužba može podijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Ban Tours će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana od dana zaprimljene pritužbe.

Ban Tours vodi pisanu evidenciju pritužbi, koje čuva najmanje godinu dana od dana njihovog primitka.

Unutarnji postupci za rješavanje pritužbi

Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika Ban Toursa, a ako ga nema onda kod izvršitelja usluga, odmah po izvršenju neodgovarajuće usluge. Putnik je dužan sudjelovati u rješavanju pritužbi te surađivati u dobroj vjeri s turističkim pratiteljem, predstavnikom  Ban Toursa ili izvršiteljem usluga kako bi se otklonili uzroci pritužbe.

Ban Tours će, kada je to moguće, ponuditi rješenje pritužbe u skladu s ugovorenom uslugom,  na mjestu podnošenja  pritužbe i u primjerenom  roku. Ukoliko ponuđeno rješenje ne uspije otkloniti uzrok pritužbe turistički pratitelj, odnosno predstavnik Ban Toursa o tome sastavlja pisanu zabilješku koju putnik supotpisuje. Ban Tours će na temelju zabilješke, u roku od 15 dana, kontaktirati putnika s ciljem rješavanja pritužbe.

Ukoliko je putnik sklopio ugovor, odnosno  ugovorio  uslugu, preko interneta  može pokušati  riješiti  svoju  pritužbu  putem  platforme  za online  rješavanje  tih sporova, sukladno   odredbama   posebnog   zakona   o  alternativnom   rješavanju   potrošačkih sporova.

Sudska nadležnost

Ban  Tours  sve  nastale  sporove  prvenstveno  rješava  dogovorno  i  mirnim  putem. Ukoliko dogovor nije moguće postići mjesno nadležan je sud u Zagrebu.

Zaštita osobnih podataka

Ban Tours štiti osobne podatke putnika i koristi ih isključivo za potrebe ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga, te komunikaciju s putnikom. Ban Tours može iznijeti osobne podatke putnika u treću zemlju isključivo radi ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga.

Na izričito traženje putnika Ban Tours će proslijediti njegove osobne podatke društvu za osiguranje, u svrhu sklapanja osiguranja.

Ban Tours čuva podatke putnika 6 mjeseci nakon završetka putovanja, osim na izričit zahtjev putnika ili u slučaju podnesene pritužbe.

Zagreb, lipanj 2021.